Архитектурно студио
Работим във всички мащаби и във
всички сфери
архитекти София
Създаваме пространства в синхрон със
заобикалящата
ги среда
Архитектурно студио
Интегрираме природния релеф с
човешката
находчивост
Архитектурно студио
Реализираме динамични, иновативни и
устойчиви
проекти

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

  1. Документи за собственост на терена /парцела/;
  2. Скица с виза за проектиране или извадка от действащ подробен устройствен план /издава се от главния архитект на общината/. При необходимост ние можем да ви изготвим мотивирано предложение, което да послужи за издаване на визата;
  3. Становища и данни от експлоатационните дружества:
    1. становище за присъединяване към електрическата мрежа или съгласувана виза /издава се от местното електроразпределително дружество - заявяват се необходимите за обекта мощности. За нашите типови проекти е необходимо да поискате до 15 КW./;
    2. становище за присъединяване към водоснабдителната и канализационната система на “ВиК” или съгласувана виза /издава се от местното ВиК дружество/;

* За предаване на проектната документация са необходими документите по т.2 и т.3. Документа за собственост ви е нужен за издаване на скицата с виза за проектиране и впоследствие за внасяне на документацията за разрешение за строеж.

НЕОБХОДИМИ ИЗХОДНИ ДАННИ

  1. Геодезическо заснемане на терена /необходимо е за правилното ситуиране на къщата в парцела и прикрепяне на сградата към терена/;
  2. Геоложки и хидроложки проучвания на терена /не са задължителни за някои общини, но са препоръчителни за прецизиране на проекта по част Конструкции/;

* Изходните данни са индивидуални за всеки отделен парцел. Те се изготвят от специалисти по съответните части. Изходните данни са задължителни за предаване на коректна проектна документация. Ако вие не познавате такива специалисти можете да изискате от нас да ви я изготвим при допълнително договаряне.