Архитектурно студио
Работим във всички мащаби и във
всички сфери
архитекти София
Създаваме пространства в синхрон със
заобикалящата
ги среда
Архитектурно студио
Интегрираме природния релеф с
човешката
находчивост
Архитектурно студио
Реализираме динамични, иновативни и
устойчиви
проекти

КАКВО E ВКЛЮЧЕНО В ЦЕНАТА НА ПРОЕКТА

Проектът е разработен във фаза технически проект /ТП/. В цената са включени следните части:

 1. Архитектура;
 2. Строителни конструкции;
 3. Технически контрол по част Строителни Конструкции;
 4. Водоснабдяване и Канализация /ВиК/;
 5. Електроинсталации /Ел/;
 6. Отопление, Вентилация и Климатизация /ОВК/;
 7. Енергийна ефективност;
 8. Проект безопасност и здраве /ПБЗ/;
 9. Проект пожарна безопасност.

*Цената е без ДДС. Всички части от проекта са изработени от лицензирани проектанти, притежаващи пълна проектантска правоспособност, членове на КАБ /Камара на архитектите в България/ и КИИП /Камара на инженерите в инвестиционното проектиране/.

КАКВО НЕ E ВКЛЮЧЕНО В ЦЕНАТА НА ПРОЕКТА

 1. Авторски надзор по част архитектура;
 2. Авторски надзор по част конструкции /задължителен - извършва се от конструктора проектант по време на строителството - по отделен договор/;
 3. Външни връзки* към проекта по част Електроинсталации;
 4. Външни връзки* към проекта по част ВиК;
 5. Проект за озеленяване;
 6. Геоложки и хидроложки проучвания на терена;
 7. Геодезическа снимка и вертикална планировка.
 8. Доклад за оценка на съответствие на част "Енергийна ефективност";
 9. Проект за управление на строителните отпадъци /ПУСО/: задължителен за къщи над 300кв.м.